วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ โครงงานสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ โครงงานสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เวลา 6 ชั่วโมง
1. สาระ
1. โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขท้องถิ่น
2. ผลกระทบจากสนามบินสุวรรณภูมิ
3. โรคและอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพในโรงงาน
4. ปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ยาด้วยตนเองเบื้องต้น
6. การนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้พัฒนาศักยภาพของผู้ออกกำลังกายและนักกีฬา
2. มาตรฐานการเรียนรู้
พ. 4 .1 เห็นคุณค่าและทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
พ . 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง
3. เป้าหมายการจัดการเรียนรู้
3.1 ความเข้าใจที่คงทนหรือคำถามรวบยอด
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพที่มีความสัมพันธ์ต่อชุมชนท้องถิ่นและการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีความสุขได้
3.2 ความรู้และทักษะคร่อมวิชา
- สร้างกระบวนการคิดทั้งบุคคลและกลุ่ม
- สร้างกระบวนการทำงานกลุ่มในรูปแบบโครงงาน
- เกิดการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
- การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในกระบวนการทำโครงงาน
3.3 ความรู้ทักษะเฉพาะวิชา
3.3.1 โรคติดต่อวัยเด็ก ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขท้องถิ่น
จุดประสงค์การเรียนรู้ : สืบค้นความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อวัยเด็กที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในชุมชน ได้แก่โรคไข้เลือดออก โรคหอบ โรคปอดอักเสบ และโรคปากเปื่อยมือเท้าเปื่อย
3.3.2 ผลกระทบด้านสุขภาพจากสนามบินสุวรรณภูมิ
จุดประสงค์การเรียนรู้ : สืบค้นความรู้เกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นจากสนามบินทั้งทางตรงและทางอ้อม
3.3.3 โรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม
จุดประสงค์การเรียนรู้ : สืบค้นความรู้เกี่ยวกับโรคและอันตรายที่เกิดจากการประกอบอาชีพของประชากรในชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรมได้
3.3.4 ปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
จุดประสงค์การเรียนรู้ : สืบค้นความรู้เกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนตลอดจนปัญหาและผลกระทบได้
3.3.5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ยาด้วยตนเองเบื้องต้นได้
จุดประสงค์การเรียนรู้ : สืบค้นความรู้เกี่ยวกับประเภทของยา สรรพคุณ ตลอดจนการใช้นาด้วยตนเองเบื้องต้นได้
3.3.6 การนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้พัฒนาศักยภาพของผู้ออกกำลังกายและนักกีฬาได้
จุดประสงค์การเรียนรู้ : สืบค้นหลักการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ข้อต่อเอ็น กล้ามเนื้อ ก่อนและหลัง การออกกำลังกายตลอดจนการสร้างสมรรถภาพของกล้ามเนื้อข้อต่อและเอ็นกล้ามเนื้อในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ออกกำลังกายและนักกีฬาได้
3.4 จิตพิสัย
3.4.1 มีความสุขและสนใจในการดูแลสุขภาพตนเอง
3.4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่มในการเรียนรู้แบบโครางงาน
3.4.3 มีคุณธรรมจริยธรรมในการรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมในการร่วมกันดูแลชุมชนและสังคมให้ปลอดภัยและอยู่ได้อย่างพอเพียง